Author Topic: Danh sách thành viên đội bóng JFC-MT  (Read 1342 times)

Description: Cập nhật 19/8/2012

Offline dungnguyen1809

  • *
  • Juventini
  • Posts: 275
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 82
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
« on: August 19, 2012, 01:39 PM »
Logged
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI BÓNG JFC-MT

I. Thành viên chính thức

 1. Anh Dũng A
 2. Minh Phú
 3. Đức Tâm
 4. Q.Hiếu
 5. Dũng Nguyễn
 6. Đạt
 7. Minh Diệu
 8. Cao Sáng
 9. Quang Vũ
 10. Phạm Tuân
 11. Đào Lê Tùng
 12. Lâm Tuấn

II. Thành viên mới đăng ký
 1. Hiệp
 2. Việt
 3. Ân
 4. Phúc
 5. Hải
 6. Đặng Văn Hải
 7. 3 đồng chí bạn a Dũng A

III. Thành viên xin nghỉ tạm thời
 1. Cường
 2. Bin
 3. P.Hiếu
 4. a Hải
 5. Xuân Đức

Danh sách trên cập nhật tới ngày 19/8/2012
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.